06.05.2024

Nuo gegužės automobiliams Lietuvoje galioja nauji aplinkosauginiai reikalavimai

Nuo 2024 m. gegužės 1 d. įsigaliojo griežtesni aplinkosauginiai reikalavimai transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto keliamai oro taršai bei transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų pildymui fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (F-dujomis). Taip siekiama mažinti neigiamą šios veiklos poveikį aplinkai, užkirsti kelią nelegaliems ir nekokybiškiems šių paslaugų teikimo atvejams, rašoma Aplinkos ministerijos pranešime.

Vienas iš svarbiausių pakeitimų – automobilių techninės priežiūros ir remonto ūkio subjektams prieš pildant transporto priemonės oro kondicionavimo sistemą F-dujomis bus privaloma patikrinti šių sistemų techninę įrangą, o nustačius pažeidimą bus draudžiama ją pildyti neatlikus remonto. Be to, nustatoma, kad minėtus darbus gali atlikti tik kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą turintys fiziniai arba juridiniai asmenys.

Nustatyti reikalavimai naujai paslaugų teikimo formai – techninei pagalbai, kuri teikiama kelyje sugedus transporto priemonei ir išsikvietus jos remontą vykdantį specialistą.

Mažinant aplinkos oro taršą sveikatai pavojingais teršalais, paslaugų teikėjas, suremontavęs ar sureguliavęs transporto priemonių sistemas, detales, kurios daro poveikį išmetamosiomis dujomis, turės užtikrinti, kad suremontuotos transporto priemonės išmetamosios dujos atitinka joms nustatytas normas. Išmatuotų parametrų atitiktį normoms reikės nurodyti transporto priemonės valdytojui išduodamuose dokumentuose.

Transporto priemonėse bus draudžiama įmontuoti išmetamųjų dujų neutralizavimo įrangos veikimą ar veiksmingumą išderinančių dalių, įrangos, komponentų sistemas.

Iki paslaugų teikimo pradžios transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikėjo deklaracija turės būti pateikta Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (https://www.gpais.eu/). Deklaracijoje bus galima atitinkamai pažymėti vykdomas veiklas.

Informacija apie techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančius paslaugų teikėjus bus viešai prieinama GPAIS interneto svetainėje. Čia bus galima rūšiuoti paslaugų teikėjus pagal vykdomas transporto priemonių priežiūros ir remonto veiklas bei veiklos vykdymo pradžią, pabaigą. Tikimasi, kad tai palengvins vykdyti transporto priemonių techninę priežiūrą, remontą ir techninę pagalbą atliekančių ūkio subjektų paiešką tiek jų potencialiems klientams, tiek veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

Taip pat kaip atskiro dokumento nereikės pildyti transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo akto, nes susijusi informacija bus pateikta paslaugų užsakymo paraiškoje.

Naujus reikalavimus reglamentuoja aplinkos ir susisiekimo ministrų 2023 m. balandžio 13 d. patvirtintas Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo tvarkos, reikalavimų šiuos darbus atliekantiems asmenims ir šiems darbams keliamų aplinkos apsaugos reikalavimų aprašas.

Įsigaliojus aprašui ir užtikrinus jo reikalavimų įgyvendinimą bus sudarytos sąlygos efektyviai transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo kontrolei. Tai padės identifikuoti neteisėtai tokias paslaugas teikiančius ūkio subjektus bei pritaikyti jiems sankcijas, todėl gerės paslaugų kokybė, bus aiškesnės procedūros.

Nauji reikalavimai aplinkos oro apsaugai padės mažinti oro taršą lakiaisiais organiniais junginiais, kietosiomis dalelėmis, azoto oksidais bei kontroliuoti neteisėtą katalizatorių, kietųjų dalelių filtrų, darančių poveikį išmetamosiomis dujomis, išmontavimą ir taršos kontrolės įtaisų veikimą ar veiksmingumą išderinančios įrangos įmontavimą.

Sugriežtinti reikalavimai transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų papildymui F-dujomis padės mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir užtikrins, kad šią paslaugą teiks tik kvalifikuoti specialistai techniškai tvarkingai transporto priemonei.

Visi transporto priemonių techninės priežiūros, remonto ar techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikėjai turi iš naujo užpildyti ir pateikti Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto ir techninės pagalbos paslaugų teikėjo deklaraciją GPAIS per du mėnesius nuo įsakymo įsigaliojimo dienos, t. y. iki birželio 30 d.


Šaltinis: lrt.lt